Awarded Medals

 1. Thưởng vào: 7/7/18

  Tác giả siêu nhân

  Hoàn thành 60 chương truyện dài hoặc 60 truyện ngắn/tản văn.

 2. Thưởng vào: 7/7/18

  Tác giả nhiệt huyết

  Hoàn thành 40 chương truyện dài hoặc 40 truyện ngắn/tản văn.

 3. Thưởng vào: 7/7/18

  Tác giả năng nổ.

  Hoàn thành 20 chương truyện dài, hoặc 20 truyện ngắn/tản văn.