Điểm thưởng dành cho Nguyễn Thành Sáng

 1. 20
  Thưởng vào: 25/5/19

  Cừu nhà bạn đã có 250 like.

  Your content has been liked 250 times.

 2. 10
  Thưởng vào: 25/12/17

  Không thể ngừng lại, bạn ngày càng biến thái với 100 bài viết.

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 15
  Thưởng vào: 19/12/17

  100 lượt thích là món quà đàn cừu dành cho bạn.

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 5
  Thưởng vào: 10/11/17

  Yamete! Bạn đã có 30 bài viết hạ gục Sói :3.

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 10
  Thưởng vào: 10/11/17

  Sói Xám lỡ yêu bạn mất rồi. Bạn đã có 25 like. <3 pặc pặc.

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 2
  Thưởng vào: 2/11/17

  Sói xám đã thích bạn từ cái nhìn đầu tiên :3.

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 7. 1
  Thưởng vào: 1/11/17

  Cừu béo đã có bài viết đầu tiên, sói xám tới đâyyy.

  Post a message somewhere on the site to receive this.